Kategórie

Odber noviniek

Detské centrum - pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

I. Všeobecné podmienky - reklamačný poriadok

 

Povinnosť kupujúcého:

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je vo vlastnom záujme povinný bezprostredne po dodaní tovaru ho prehliadnuť a bez zbytočných odkladov informovať predajcu o prípadných zistených závadách. Kontaktnou osobou pri riešení reklamácií je Martina Mikesková, tel.+420 778 496 752 iba v dňoch Po-Pa: 7.30-16:30 hod., e-mail: info@detsky-nabytok.eu.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, by vo vlastnom záujme mal vykonať obdobné kroky pri prevzatí tovaru ako kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Predíde tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave. 

Oprávnenú reklamáciu je možné podať týmito spôsobmi: 

a.) e- mailom alebo doporučeným dopisom 
b.) doručením na adresu pobočky 
c.) osobným doručením do sídla firmy 

Kupujúci je povinný uviesť: 

a.) číslo objednávky, ktoré je zasielané spoločne s potvrdením objednávky v e-maili 
b.) čo najvýstižnejší popis zistených závad a ich prejavy 
c.) preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, najlepšie prostredníctvom faktúry, či dodacieho listu 
d.) ak je to možné, priložiť fotografie poškodenia (jednoduchšie posúdenie bez nutnosti dodania tovaru) 

Povinnosti predávajúceho: 

O reklamácii spotrebiteľa rozhodne predávajúci ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru ( do tejto doby sa nepočíta doba, nutná na odborné posúdenie vady) a vyrozumie o tom reklamujúceho formou elektronickej pošty, ak sa obe strany nedohodli inak. Predávajúci je povinný vydať písomný reklamačný protokol, ktorý obsahuje informácie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 
Reklamácia vrátatne odstránenia vady bude vybavená bez zbytočných odkladov a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa obe strany nedohodnú inak. 


II. Rospor s kúpnou zmluvou


V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavku kupujúceho, buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 


III. Záručné podmienky


UPLATNENIE REKLAMÁCIE V ZÁRUČNEJ LEHOTE 

Všeobecné ustanovenia: 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, pri ktorom bola reklamácia uplatnená v záručnej lehote. 
Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá súčasne slúži ako záručný list. Ak si tovar zákazník neodoberá osobne, tak sa rozumie prevzatím tovaru okamžik, kedy tovar preberá od dopravcu. 
Ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo je uvedené na faktúre a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve) alebo ak s dodávkou neobdrží správne vyplnený dodací list, je ihneď povinný, najneskôr však do troch dní, podať písomnú správu predajcovi, ktorý vyhotovil faktúru, na adresu predajne. Ak tak neučiní, hrozí mu, že na neskoršiu reklamáciu sa nebude brať ohľad. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, by mal vo vlastnom záujme uskutočniť obdobné kroky pri prevzatí veci ako kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Predíde tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri prepave. Spotrebiteľovi sa neučinením týchto krokov nijak nekrátia jeho práva. 

Záručné podmienky: 

1) Doba trvania záruky je 24 mesiacov, ak nie je uvedená doba dlhšia a začína sa počítať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Ak nastane výmena tovaru, začne sa započítavať záručná doba od prevzatia nového tovaru. 
2) Zákazník doručí reklamovaný tovar na adresu predajne alebo je možné po dohode vyzdvihnúť reklamovaný tovar priamo u zákazníka predajcom nebo jím povereným dopravcom. V prípade oprávnenej reklamácie hradí skutočne vynaložené náklady na dopravu predávajúci. 
3) Akonáhle bude reklamácia vybavená, tak predávajúci bez zbytočného odkladu vyzve zákazníka k odberu tovaru alebo po predchádzajúcej dohode privezie tovar na adresu zákazníka. Zákazník sa tiež môže spýtať na aktuálny stav reklamácie buď telefonicky alebo e-mailom. 
4) Nárok na uplatnenie záruky nie je možné uplatniť v týchto prípadoch: 
- neodbornou inštaláciou, zachádzaním, či obsluhou alebo použitím 
- poškodením tovaru živlami 
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na použitie 
5) Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný a prípadne neopraviteľný tovar iným tovarom s rovnakými parametrami. 


Práva vyplývajúce zo záruky


Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má: 

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie závady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné a nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 
- ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 
- ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadého tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 
- ak ide o iné neodstrániteľné závady a ak nepožaduje výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Záverečné ustanovenia :

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa 1.1.2009. 
Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.